interkulturní cesty
v Evropě

en it fr es cz
flag europe
Interkulturnít mapa (JLS/2004/INTI/153) je projekt spolufinancovanýt Evropskou uniít v rátmci programu INTI - Integrace občanů třetítch zemít.

Partneri

Pro projekt Interkulturnít mapa jsme vytvořili mezinátrodnít pracovnít skupinu složtenou ze čtyř evropskýtch organizacít a sdružtenít, kterét daly dohromady svét zkuštenosti a znalosti v oblasti interkulturnítho výtzkumu.

COOPERATIVA LAI-MOMO (vedoucít projektu)

ITÁLIE

Organizace Lai-momo se od roku 1995 aktivně zabýtvát interkulturnít a kulturnít problematikou. V poslednít době se zaměřila na africkét komiksy, protožte jsou jako komunikačnít métdium velmi vhodnét k seznátmenít s Afrikou.Lai-momo se kromě toho zabýtvát i mnoha dalštítmi aktivitami souvisejítcítmi s uměnítm a interkulturnítmi otátzkami a vydátvát akademickýt čtvrtletnítk Africa e Mediterraneo, kterýt se zaměřuje na africkou kulturu a společnost a takét na vybranét otátzky souvisejítcít s africkýtm uměnítm, métdii a interkulturalitou.

Výzkumná skupina AGORA – UNIVERSIDAD DE HUELVA

ŠPANÊLSKO

www.uhu.es/agora

Skupina Agora při Univerzitě v Huelva je součátstít "Plan Andaluz de Investigaciótn de la administraciótn educativa". Od svétho založtenít v roce 2000 se skupině Agora od univerzity dostátvát znátmek vyštštítch nežt 20/25 za jejít vynikajítcít výtsledky vědeckétho výtzkumu. Oblasti výtzkumu zahrnujít sociátlně-vzdělátvacít intervenci, komunikačnít technologie, informačnít technologie ve vzdělátvátnít a řítzenít studia. Skupina Agora se specializuje na sociátlnít a vzdělátvacít intervence souvisejítcít s multikulturalitou a na výtzkumu i publikacítch pravidelně spolupracuje s externítmi partnery. Skupina dátle zítskala prostředky od Evropskét unie na vzdělátvacít projekt v oblasti prevence zneužtítvátnít omamnýtch láttek, kterýt byl realizovátn ve spoluprátci s Portugalskem.

CBAI

BELGIE

www.cbai.be

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) je nevlátdnít neziskovát organizace založtenát v roce 1980 s cítlem aktivně podporovat interkulturnít vztahy nejen v Bruselu, ale v celét Belgii.

Aktivity organizace zahrnujít:

  • kolenít odbornítků a praktikantů v oblasti vzdělátvátnít a sociátlně-kulturnítch aktivit,
  • propagaci (centrum nabítzít štirokét dokumentačnít služtby, vydátvát měsítčnítk l'Agenda interculturel a organizuje interkulturnít seminátře,
  • kulturnít aktivity (festival, výtstavy),
  • podporu aktivit a výtzkumu v oblasti imigrace a interkulturnít problematiky.

Centrum je financovátno prostřednictvítm dotacít od různýtch veřejnýtch institucít (federátlnítch, regionátlnítch a evropskýtch) a spolupracuje s řadou veřejnýtch i soukromýtch subjektů v rátmci mnoha evropskýtch programů.

 

MKC PRAHA

ČESKÁ REPUBLIKA

www.mkc.cz

Multikulturnít centrum Praha je občanskét sdružtenít, kterét zajítmajít otátzky spojenét se soužtitítm lidít z různýtch kultur v Českét republice a v jinýtch čátstech světa.

Od svétho založtenít v roce 1999 neustátle rozštiřujeme svou nabítdku vzdělátvacítch, kulturnítch a informačnítch aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovnítky, ale i štirokou veřejnost připravujeme dítlny, kurzy, mezinátrodnít seminátře, diskuse, filmovét a literátrnít večery, internetovét strátnky o migraci či multikulturnítm knihovnictvít. Pro zátjemce o multikulturnít tétmata je otevřena veřejnát knihovna.

Spolupracovnici

Our collaborators:

Projekt týdne
 
Novinky
No records